REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII „Moș Crăciun îți dublează cadoul la Coresi”

Perioada: 18 – 22 decembrie 2020

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Moș Crăciun îți dublează cadoul la Coresi” este compania CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Iancu de Hunedoara , nr. 48, Cladirea de Birouri Crystal Tower, etaj 14, Sector 1, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, contul nr. RO64 BRDE 450S V708 4467 4500 deschis la BRD GSG, reprezentată legal de Flavia FIȚOIU în calitate de împuternicit, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.2 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata in centrul comercial Coresi Shopping Resort Brașov, va incepe pe data de 18 decembrie 2020, ora 16:00 si va dura pana pe 23 decembrie 2020, ora 19:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

2.2. In format scris, in cadrul centrelor comerciale, la echipa Biroul de Informații.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, prin acte aditionale. Acestea vor intra in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta Participantilor prin folosirea acelorasi mijloace de comunicare utilizate anterior.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Pentru evitarea oricarui dubiu, persoanele juridice nu pot participa si nu li se pot acorda premii in cadrul Campaniei.

4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

· anga­jatii companiei Ceetrus România SRL si rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora.

· angajatii companiilor implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora. Companiile implicate au obligatia sa isi instruiasca in acest sens angajatii.

In cazul in care verificarile facute in vederea validarii castigatorilor vor dovedi ca acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

5.2. O persoana poate castiga un singur cadou sau două cadouri dacă vor spune una din cele 5 cuvinte (parole) anunțate în perioada 18 – 22 decembrie la Radio Coresi

5.4. Fiecare participant va primi un singur premiu sau 2 dacă indică una dintre cuvintele cheie anunțate la Radio Coresi în perioada 18 – 22 decembrie 2020.

5.3. Acestei campanii îi sunt alocate premii în valoare de 1100 lei .

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditii privind participarea valabile in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

6.2. Modalitatea de participare in Campanie

(1) Anul acesta, la Coresi, Moș Crăciun îți dublează cadoul. Da, ai auzit bine!

Pe 23 decembrie Moșul vine la Coresi. Poți intra în direct cu el și îți poți alege cadoul preferat.

Și pentru că Moș Crăciun este un ascultător fidel de Radio Coresi să propune un joc distractiv.

Ascultă în perioada 18 – 22 decembrie 2020 Radio Coresi, află parola zilei și ține-o secret. Pe 23 decembrie îl suni pe Moș Crăciun la Coresi, îți alegi un cadou și îți dublezi cadoul dacă știi una din cele 5 parole secrete.

Ne vedem pe 23 decembrie, ora 18:00, LIVE, Online la Coresi cu Moș Crăciun care anul acesta este de două ori mai bun.

(3) Pe intreaga durata a Campaniei, un Participant poate castiga maxim un premiu (un cadou sau cel mult două cadouri dacă indică una din cele 5 parole anunțate la Radio Coresi).

(4) Valoarea unui premiu nu poate fi mai mică de 11 lei și nu va depăși ca valoare 199 de lei

(5) Premiile se ridica in data de 24 decembrie 2020, in intervalul orar 10:00 – 18:00 de la Biroul de Informații din Coresi.

Art. 7 – Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 75 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8 – Limitarea raspunderii

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

(3) Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail [email protected] impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

Eventualele plangeri vor fi luate in considerare pana la data de 14 decembrie 2019 inclusiv. Orice plangere primita dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

(1) Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a centrului comercial, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a centrului comercial prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

(3) Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

– dreptul de a se adresa justitiei.

(4) La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.9.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Ceetrus Romania, strada Iancu de Hunedoara nr.48, Sector 1, București o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

(5) Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa raspunda oricarei solicitari formulate de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

(6) Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

(1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(3) Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

Art. 11 – Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile nerevendicate sau nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Organizatorul

Ceetrus România S.R.L.

Prin reprezentant legal,

Flavia FIȚOIU