TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI CORESI

CEETRUS ROMANIA S.R.L., cu sediul social în Bd. Iancu de Hunedoara nr 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 14, sector 1, București, Romania, Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/14883/2007, Cod unic de înregistrare 22217990, atribut fiscal RO, cont bancar RO76 BRDE 450S V435 5639 4500 deschis la BRD GSG SMCC

aduce la cunoștința Utilizatorilor Termenii și Condițiile de utilizare a Serviciilor oferite de aplicația Coresi (“Serviciile”).

Termenii și Condițiile de mai jos au valoare contractuală între Ceetrus Romania S.R.L. (numită în continuare “Ceetrus Romania”) și Utilizator.

SECȚIUNEA 1. DEFINIȚII

1.1 Definiții

Aplicația Coresi: aplicația (soft) dezvoltată de Ceetrus Romania având ca scop răsplătirea apartenenței la comunitatea Coresi și care oferă acces la Serviciile Coresi și ale Partenerilor și care este disponibilă pe Google Play Store și App Store și pe care Utilizatorul a acceptat să o descarce și să o instaleze în terminalul său (denumită în continuare « Aplicația »);

Utilizator: înseamnă persoana fizică, care a împlinit 18 ani la data instalării aplicației, având calitatea fie de (i) rezident în cadrul Proiectului Coresi Avantgarden, fie (ii) angajat al unuia dintre chiriașii care au dobândit un drept de folosință în cadrul Proiectului Coresi Business Campus, fie (iii) angajat al unuia dintre chiriașii Centrului Comercial Coresi Shopping Resort, cu condiția ca oricare dintre aceștia să fie utilizatori ai Aplicației Cartier Coresi;

Partener: orice partener Ceetrus Romania care acceptă să acorde către utilizatorii Aplicației discounturi, promoții, produse, vouchere sau orice alte beneficii. Lista partenerilor, a serviciilor și a beneficiilor va fi afișată în cadrul Aplicației și pe www.coresibrasov.ro;

Locațiile partenere: Locațiile unde utilizatorii pot beneficia de serviciile și beneficiile acordate de Parteneri. Lista acestora este disponibilă în aplicație, precum și pe site-ul www.coresibrasov.ro.

Servicii: Servicii la care Utilizatorul are acces prin intermediul Aplicației în baza unui cont de utilizator. Serviciile sunt folosite în interes personal și non-comercial. El pot include Beneficiile oferite de Parteneri, dar și informări, campanii oferite de Ceetrus Romania.

Beneficii: discounturi, promoții, produse, vouchere sau orice alte facilități acordate Utilizatorilor de către Parteneri.

Coresi Shopping Resort/Centrul Comercial: înseamnă Centrul Comercial Coresi Shopping Resort situat în Str. Zaharia Stancu nr. 1, județ Brașov, Municipiul Brașov;

Proiectul Coresi Avantgarden: înseamnă ansamblul rezidențial dezvoltat de către Ceetrus și Kasper Development S.R.L., amplasat pe platforma Tractorul din județul Brașov, parte a Proiectului Cartier Coresi;

Proiectul Coresi Business Campus: înseamnă proiectul compus din clădiri de birouri dezvoltate de către Ceetrus în colaborare cu Ascenta Development S.R.L. amplasat pe platforma Tractorul din județul Brașov, Municipiul Brașov, parte a Proiectului Cartier Coresi;

Cartier Coresi: înseamnă proiectul de regenerare urbană amplasat pe platforma Tractorul din județul Brașov, Municipiul Brașov, reprezentând un cartier cu funcțiuni mixte și alcătuit din Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden, Hotel Qosmo, Cartier Hub etc.;

Informații Confidențiale: înseamnă orice informații confidențiale, marcate sau nu, sau în alt mod desemnate cu titlu confidențial, sub forma de document, electronic sau altă formă;

Zile: înseamnă zile calendaristice, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Convenție;

Terminale:  telefoane mobile care  au conexiune la internet și cu ajutorul  cărora se poate utiliza Aplicația.

Accesul și folosirea Aplicației implică acceptarea Termenilor și Condițiilor. Recomandăm citirea cu atenție a acestora înaintea oricărei utilizări a Aplicației. Cea mai recentă versiune a acestora o puteți găsi accesând pagina “Termeni și condiții” din Aplicație și la adresa de internet http://coresibrasov.ro

SECȚIUNEA 2. UTILIZAREA APLICAȚIEI

2.1 Înregistrarea Utilizatorului

2.1.1 Accesul la Aplicație este condiționat de înregistrarea prealabilă a Utilizatorului și se face numai prin intermediul unui cont cu nume de utilizator și parolă și codul de înregistrare atribuit de către Ceetrus Romania, conform categoriei de utilizator.

2.1.2 Furnizarea serviciilor va începe după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

2.1.3 Optând pentru înregistrare, Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele furnizate. Pentru categoriile menționate la art. 2.1.1. introducerea eronată a codului de înregistrare va avea ca efect imposibilitatea creării contului.

2.1.4 Utilizatorul va avea acces la Servicii numai după acceptarea implicită, integrală, expresă, neechivocă și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și după crearea contului de utilizator în cadrul Aplicației. Accesul la Servicii se face numai prin intermediul unei conexiuni la internet și prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerințele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a serviciului sunt: orice dispozitiv Android sau IOS, care are conexiune la internet și are versiunea actuală minus 2 generații.

2.1.5 După crearea și accesarea contului, Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia.

Ceetrus Romania nu poate fi ținută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței Utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

2.2 Securitatea prelucrării datelor personale

2.2.1 Cu privire la datele cu caracter personal ce sunt prelucrate prin intermediul Aplicației Coresi, temeiurile pe care ne întemeiem prelucrarea, drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea, perioada stocării datelor etc. vă rugăm să consultați Informarea atașată acestor termeni și condiții ca Anexa 1, care este de asemenea disponibilă și la următorul link: Politica de prelucrarea datelor

2.2.2 Aplicația folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor[VA1] .

2.2.3 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul Aplicației prin orice mijloc de accesare sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativă de fraudare a Aplicației și / sau a site-ului și poate avea ca efect blocarea/ ștergerea /inactivarea contului (conturilor) implicat(e) și poate atrage aplicarea sancțiunilor legale împotriva acelora care a(u) încercat o asemenea faptă.

2.2.4 Prin Aplicație nu se pot opera plăți online cu card bancar, precum niciun alt fel de plată.

2.3 Copyright

Ceetrus Romania acordă Utilizatorului un drept de utilizare a Aplicației non-exclusiv, non-transferabil și revocabil în orice moment. Dreptul acordat în condițiile mai sus este oferit pe durata valabilității Aplicației în măsura conformării utilizatorului cu acești Termeni și Condiții și în condițiile deținerii de către acesta a unui cont valabil. Acest drept nu implică în niciun fel vreun drept de accesare sau de utilizare, în orice mod, a codului sursă al aplicației sau ale componentelor de software ale acesteia. Prin urmare, Utilizatorul nu are dreptul de a:

a. Utiliza, copia, modifica, distribui, dezasambla sau decompila aplicația sau părți componente ale software-ului în afara condițiilor menționate în prezentul document;
b. Sub-licenția sau transfera Aplicația sau părți componente ale software-ului Aplicației.
Întregul conținut al Aplicației – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Ceetrus Romania și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Orice actualizări, produse sau upgrade-uri ale aplicației sau ale serviciilor furnizate, indiferent dacă sunt efectuate, create sau dezvoltate de Ceetrus Romania, sunt și vor rămâne în proprietatea Ceetrus.

Utilizatorul recunoaște și acceptă că orice contribuție sub formă de servicii, sugestii, idei, rapoarte, identificarea de disfuncționalități, de cheltuieli sau orice altă contribuție făcută de către Utilizator nu conferă niciun drept, titlu sau interes în oricare dintre elementele sau componentele Serviciilor sau Aplicația.

Folosirea fără acordul Ceetrus Romania a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

2.4 Accesul la Aplicație

Ceetrus Romania garantează Utilizatorului acces limitat, în interes non-comercial, pe această Aplicație și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Aplicația, de a o reproduce parțial sau integral, de a o copia, de a o vinde/revinde sau de a o exploata în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Ceetrus.

2.5 Descrierea Serviciilor

2.5.1 Prin intermediul Serviciilor oferite de Aplicație Utilizatorii își pot administra online Serviciile. Pentru a beneficia de Beneficiile oferite de Parteneri în cadrul aplicației, Utilizatorii trebuie să se prezinte fizic în Locațiile partenere, în programul de lucru al acestora.

Beneficiile oferite în cadrul Aplicației nu se cumulează cu alte promoții în desfășurare ale Partenerilor.

De asemenea, în cazul în care Utilizatorul întrunește atât calitatea de rezident, cât și de angajat al unui Partener, beneficiile oferite de Parteneri nu se cumulează, fiind oferit discount-ul cel mai mare.

2.5.2 Utilizatorii Aplicației au acces la următoarele informații: discount-uri, promoții, produse, vouchere sau orice alte beneficii oferite de Parteneri, servicii Coresi, informații despre campaniile comerciale desfășurate de Parteneri, istoric acțiuni.

2.6 Drepturile și obligațiile părților

2.6.1 Drepturile și obligațiile Ceetrus Romania

2.6.1.1 Ceetrus Romania va asigura respectarea confidențialității tuturor informațiilor puse, prin intermediul Serviciilor și Beneficiilor, la dispoziția Utilizatorului, dar nu va fi, în niciun caz, răspunzătoare pentru respectarea vreunei obligații de confidențialitate în ceea ce privește informațiile pe care Utilizatorul le-a dezvăluit terților.

2.6.1.2 Ceetrus Romania nu răspunde pentru securitatea comunicațiilor și pentru integritatea informațiilor ce tranzitează rețeaua Internet.

2.6.1.3 Ceetrus Romania își rezervă dreptul să șteargă sau să modifice orice informație pe care Utilizatorul a introdus-o în paginile Serviciului și care ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a Serviciului.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul recunoaște explicit și expres dreptul Ceetrus Romania de a prelucra, în scopul asigurării funcționării Serviciilor, informațiile personale pe care le pune la dispoziție Utilizatorul. Prin prelucrare se înțelege folosirea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea și/sau distribuirea informațiilor mai multor server-e locale și/sau internaționale.

2.6.1.4 Ceetrus Romania nu va fi răspunzător pentru următoarele: (1) erori generate de software, căderi de rețea, alterarea și/sau de-securizarea informațiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale Ceetrus Romania sau datorate căderii rețelei oricărui alt terț; (2) folosirea frauduloasă a aplicației de către Utilizator.

2.6.1.5 Ceetrus Romania va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciilor de către Utilizator în condiții de maximă securitate și confidențialitate, fără a putea garanta însă acest lucru.

2.6.1.6 Ceetrus Romania poate decide oricând suspendarea furnizării, modificarea sau întreruperea furnizării Serviciilor cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor Serviciilor sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

2.6.1.7 Ceetrus Romania își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge datele de autentificare ale utilizatorului, fără vreo notificare prealabilă sau altă formalitate:
– în cazul în care se creează de către aceleași Utilizator, în mod nejustificat sau cu intenții de fraudare, un număr foarte mare de conturi de utilizator;

– în caz de folosire abuzivă sau neautorizată a Serviciilor sau în orice situație de natură să creeze un risc pentru orice Utilizator sau pentru Ceetrus Romania.

2.6.1.8 Ceetrus Romania nu va fi răspunzătoare pentru orice pagube, directe sau indirecte, suferite de Utilizator ca urmare a încălcării de către acesta a Termenilor și Condițiilor.

2.6.1.9 Ceetrus Romania își rezervă dreptul de a aduce periodic modificări și actualizări Termenilor și Condițiilor fără necesitatea informării Utilizatorului. Prin continuarea utilizării Aplicației Utilizatorul este de acord cu conținutul Termenilor și Condițiilor valabile la data accesării.

2.6.2 Drepturile și obligațiile Utilizatorului

2.6.2.1 Utilizatorul se obligă să utilizeze Serviciile oferite prin intermediul Aplicației numai în scopuri licite și numai potrivit destinației și funcțiunilor acestora.

2.6.2.2 Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor de acces la Servicii, fiind unicul răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informații de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență.

2.6.2.3 Utilizatorul este unicul responsabil și răspunzător pentru utilizarea Serviciilor și pentru orice consecință produsă ca urmare a utilizării acestora, prin accesul cu nume de utilizator și parola proprii, chiar și in situația în care Serviciul nu este folosit de către Utilizator, ci de o altă persoană folosind numele de Utilizator și parola atribuite Utilizatorului, dacă a intrat în posesia acestor date ca urmare a intenției, neglijenței sau imprudenței Utilizatorului.

2.6.2.4 Utilizatorul trebuie să completeze în cadrul procesului de înregistrare informații complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificării acestor date, în cursul procesului de înregistrare sau ulterior în cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala și va fi valabilă ultima modificare a datelor.

2.6.2.5 Utilizatorul trebuie să păstreze confidențialitatea numelui de Utilizator și a parolei asociate și se angajează că va notifica imediat Ceetrus Romania dacă orice terță parte neautorizată, identificată sau neidentificată, le utilizează sau accesează Serviciile prin intermediul acestora sau a devenit în măsură să o facă.

2.6.2.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul este în întregime responsabil pentru conținutul datelor stocate în contul său și pentru orice mesaje transmise sau primite pe contul său. Utilizatorul garantează că este utilizatorul legal al Serviciilor Aplicației și că este autorizat legal pentru a folosi în procesul de înregistrare orice nume sau marcă de comerț și că utilizarea oricărui nume sau mărci de comerț nu încalcă dreptul unui terț.

2.6.2.7 Utilizatorul trebuie să se asigure că orice instrucțiune sau operațiune pe care o realizează în cadrul Aplicației este corectă și completă, în caz contrar Ceetrus Romania nefiind răspunzătoare pentru erorile apărute.

2.6.2.8 Utilizatorul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, dacă el a acționat cu intenție, neglijență sau imprudență, cum ar fi prin facilitarea tranzacțiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Utilizatorul trebuie să își însușească și să respecte clauzele de securitate a accesului conținute în Termeni și Condiții.

2.6.2.9 Utilizatorul va informa Ceetrus Romania cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau cu privire la orice amenințare la adresa securității contului său, imediat  ce are cunoștință de survenirea unei astfel de fapte.

2.6.2.10 In vederea beneficierii de discount-urile și beneficiile acordate de către partenerii Cetrus, Utilizatorul trebuie să se prezinte în locația partenerului și să prezinte QR codul generat de Aplicație. Acestea pot fi obținute numai de partenerul afișat în momentul în care se prezintă în locația parteneră.

2.6.2.11 Lista partenerilor Ceetrus va fi actualizat în timp real în cadrul Aplicației. Partenerii au dreptul de a se retrage oricând din parteneriatul încheiat cu Ceetrus, de aceea, este bine să verificați în mod constant lista partenerilor din Aplicație. Ceetrus nu răspunde față de Utilizatori pentru retragerea partenerilor, și nici pentru acele beneficii ale Utilizatorilor neutilizate până la momentul retragerii partenerilor.

2.6.2.12 Detaliile cu privire la beneficiile acordate, inclusiv perioada de valabilitate a acestora, va fi stabilită direct de către Parteneri și vor putea fi vizualizate în cadrul Aplicației.

2.6.2.12 În cazul în care Utilizatorul întâmpină erori în generarea codului QR sau orice alte dificultăți tehnice, se va adresa către Ceetrus în vederea remedierii acestora și verificării cauzelor întâmpinării respectivelor erori. Ceetrus nu poartă responsabilitatea pentru pierderea beneficiilor ca urmare a dificultăților tehnice ale Aplicației.

2.7. Răspunderea Ceetrus Romania

2.7.1 Ceetrus Romania nu oferă nicio garanție că Aplicația sau Serviciile furnizate prin intermediul acesteia sunt lipsite de erori. Ceetrus Romania este responsabil pentru asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea corectă a Aplicației și a Serviciilor și se angajează să ia orice măsuri rezonabile pentru menținerea continuității și calității acestora. 

2.7.2 Pentru a putea beneficia complet de Servicii, Utilizatorul ar putea fi nevoit să descarce actualizări ale Aplicației, atunci când acestea sunt disponibile. Orice variantă a Aplicației descărcate este valabilă pentru o perioadă limitată de timp. Ceetrus Romania nu are niciun control asupra eventualelor schimbări tehnice, legislative sau de reglementare care guvernează aplicarea Serviciilor.

2.7.3 În momentul utilizării Serviciilor Aplicației se poate oferi Utilizatorului posibilitatea accesului spre site-uri aparținând partenerilor Ceetrus Romania. Ceetrus Romania nu poate oferi nicio garanție și nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la accesul sau conținutul acestor site-uri sau al altor site-uri la care acestea fac trimitere. Ceetrus Romania nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la practicile de confidențialitate, conținutul sau practicile utilizate de astfel de site-uri. Ceetrus Romania atrage atenția asupra faptului că utilizarea de către Utilizator a unor servicii furnizate de astfel de site-uri poate fi subiectul unor alți termeni și condiții, furnizate de către operatorii respectivelor site-uri, iar acceptarea acestora cade în întregime în responsabilitatea Utilizatorului.

2.7.4 Beneficiile și discount-urile de care beneficiază Utilizatorii Aplicației sunt oferite de către partenerii Ceetrus, la momentul scanării codului QR generat de Aplicație, în condițiile stabilite de către Partener, iar Ceetrus nu poartă nicio răspundere cu privire la acestea. TotodatăCeetrus nu poartă niciun fel de răspundere cu privire la calitățile produselor acordate de către parteneri, răspunderea pentru vicii, sau orice alt tip de răspundere a vânzătorului în legătură cu acestea, și nici cu privire la tipul de discount-uri oferite. Orice reclamație în legătură cu produsele se va adresa de către Utilizator direct partenerului.

2.7.5. Partenerii stabilesc în mod independent tipurile de discount-uri ce vor fi acordate prin intermediul Aplicației, valabilitatea, produsele asupra cărora se aplica și orice alte detalii în legătură cu acestea. Ceetrus nu poartă niciun fel de răspundere în legătură cu discount-urile oferite de parteneri, și orice reclamație a Utilizatorilor cu privire la acestea se va adresa și va fi soluționată de către parteneri direct.

2.8. Prețul

2.8.1 Accesul la Aplicație este gratuit pentru Utilizatori. Ofertele comerciale ale Partenerilor Ceetrus Romania din cadrul Aplicației nu înlătură obligația de plată a oricăror produse sau servicii comercializate de către Parteneri.

Utilizatorul ia act de faptul că Beneficiile din cadrul Aplicației se pot accesa doar în timpul programului de lucru al Partenerilor și doar în Locațiile partenere din Cartier Coresi, chiar dacă Aplicația poate fi accesată și în afara acestui interval. Utilizatorul poate avea acces la Aplicație 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, cu excepția perioadelor în care se efectuează lucrări de întreținere și/sau reparații. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, din cauza capacității limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează Aplicația. Utilizatorul ia act de faptul că mai mulți Utilizatori conectați simultan la Aplicație poate determina scăderea vitezei de răspuns a Aplicației.

2.9. Suspendarea și terminarea furnizării Serviciilor prin intermediul Aplicației

Ceetrus Romania îți rezervă dreptul de a suspenda temporar sau de a opri furnizarea Serviciilor prin Aplicație fără notificare prealabilă și fără a fi ținută la plata de despăgubiri, de orice natură, către Utilizatori în următoarele situații:

  • Utilizatorul a încălcat condiţiile de folosire a Serviciilor Aplicației;
  • în caz de fraudă a Utilizatorului;
  • în orice alt caz în care acţiunile sau inacţiunile Utilizatorului pot determina un risc pentru Ceetrus Romania sau Parteneri,
  • în orice alte cazuri prevăzute expres în Termeni și Condiții sau în lege.

În situația închiderii și ștergerii conturilor Utilizatorilor, în cazurile prevăzute mai sus, Ceetrus Romania nu poate fi ținută în niciun fel responsabilă pentru orice consecințe ale unor astfel de acțiuni.

2.10. Litigii

În cazul în care aveți orice nelămurire sau nemulțumire cu privire la condițiile de utilizare ale Aplicației puteți contacta Serviciul Clienți: [email protected]

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea Serviciilor va fi rezolvat pe cale amiabilă.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române competente material de pe raza municipiului București.

2.11. Acceptul Utilizatorului

Utilizatorul declară că a citit cu atenție informațiile și prin folosirea Aplicației este de acord în totalitate cu Termenii și Condițiile.

SECȚIUNEA 3. PRECIZĂRI

3.1 Termenii și Condițiile au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii Legii 129/2018 și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

3.2 Termenii și Condițiile sunt făcute publice conform legislației aplicabile în România și sunt disponibile, în mod gratuit, oricărui Utilizator al Aplicației în cadrul aplicației, în secțiunea Utilizarea aplicației Coresi de pe site-ul coresibrasov.ro.

3.3 Potrivit liberei decizii a Ceetrus Romania, informații privind Aplicația pot fi mediatizate în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu Termenii și Condițiile.