REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CU PREMII „Te sună Moș Crăciun de la Radio Coresi Christmas”

Perioada: 27 noiembrie – 23 decembrie 2021

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promoționale cu premii „Te sună Moș Crăciun de la Radio Coresi Christmas” este compania CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Iancu de Hunedoara , nr. 48, Clădirea de Birouri Crystal Tower, etaj 14, Sector 1, București, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, contul nr. RO64 BRDE 450S V708 4467 4500 deschis la BRD GSG, reprezentată legal de Flavia FIȚOIU în calitate de împuternicit, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.1 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții.

1.2 Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania este organizată de comercial Coresi Shopping Resort Brașov, va începe pe data de 27 noiembrie 2021, ora 14:00 și va dura până pe 23 decembrie 2021, ora 19:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a acesteia, în oricare dintre următoarele modalități:

2.2. În format scris, în cadrul centrului comercial, la echipa Biroul de Informații.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, prin acte adiționale. Acestea vor intra în vigoare numai după aducerea la cunoștință Participanților prin folosirea acelorași mijloace de comunicare utilizate anterior.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Campaniei.

4.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

· anga­jații companiei Ceetrus România SRL și rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora.

· angajații companiilor implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora. Companiile implicate au obligația să își instruiască în acest sens angajații.

În cazul în care verificările făcute în vederea validării căștigătorilor vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor și nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

5.2. O persoană poate câștiga un singur cadou la alegere din stocul prezentat dacă se înscrie pe pagina campaniei, completează formularul și menționează parola difuzată zilnic la radiourile online Radio Coresi și Radio Coresi Christmas în perioada 27 noiembrie – 23 decembrie 2021.

5.3. Acestei campanii îi sunt alocate premii în valoare de 4500 lei .

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1. Condiții privind participarea valabilă la Campanie

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

6.2. Modalitatea de participare în Campanie

(1) Anul acesta, Moș Crăciun te sună de la Radio Coresi Christmas. Te programezi online, completezi formularul de înscriere disponibil pe www.coresibrasov.ro, menționezi parola secretă, difuzată zilnic la Radio Coresi și Radio Coresi Christmas – posturi de radio online disponibile pe www.coresibrasov.ro – iar apoi reprezentanții Radio Coresi te vor contacta pentru a planifica data la care vei intra în direct pe pagina de Facebook Coresi pentru a-ți alege cadoul de la Moș Crăciun!

În zilele de 10, 16 și 23 decembrie va fi organizată câte o transmisiune live pe pagina de Facebook Coresi Shopping Resort în care Moș Crăciun va intra în direct și va vorbi la telefon cu persoanele înscrise în campanie. Participanții vor putea să își aleagă un premiu din stocul disponibil.

Transmisiunile live vor începe, în cele 3 zile anunțate, la ora 17:00 și vor avea o durată de cel mult o oră și jumătate.

În cadrul fiecăriei transmisiuni vor intra în direct doar persoanele înscrise în formularul de participare și selectate în urma unei trageri la sorți, realizată cu ajutorul platformei tragerilasorti.ro. Toate persoanele extrase vor fi anunțate înainte de începerea transmisiei în direct când va fi efectuată și programarea ordinii de intrare în direct.

(2) Pe întreaga durata a Campaniei, un Participant poate câștiga maximum un premiu.

(3) Valoarea unui premiu nu poate fi mai mică de 25 de lei și nu va depăși 300 de lei.

(4) Premiile se ridică de la Biroul de Informații din Coresi în termen de 7 zile de la data comunicării, în intervalul orar de funcționare al centrului comercial.

Art. 7 – Taxe și impozite

(1) Organizatorul se obligă să rețina și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate căștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 75 și 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 8 – Limitarea răspunderii

(1) Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002.

(3) Participanții Campaniei pot formula o plângere pentru orice nemulțumire cu privire la desfășurarea acesteia la adresa de e-mail [email protected], împreună cu datele de contact (nume și prenume complet, adresa completă, număr de telefon). Plângerea se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul plângerilor primite sâmbata sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

Eventualele plângeri vor fi luate în considerare până la data de 23 decembrie 2021 inclusiv. Orice plângere primită după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

(1) Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a centrului comercial, să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori) în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor Campaniei promoționale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activități de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a centrului comercial prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre.

(2) Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

(3) Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator.

dreptul de opoziție potrivit caăruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operatțuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

– dreptul de a se adresa justiției.

(4) La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la Art.9.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Ceetrus România, strada Iancu de Hunedoara nr.48, Sector 1, București o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată.

(5) Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să răspundă oricărei solicitări formulate de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătura cu înscrierea și participarea la Campanie.

(6) Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, să aducă acestora la cunoștință drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 10 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forță majoră.

(1) Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

(2) Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a carui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

(3) Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

Art. 11 – Litigii

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

Art. 12 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

(2) Premiile nerevendicate sau nevalidate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Organizatorul

Ceetrus România S.R.L.

Prin reprezentant legal,

Flavia FIȚOIU