REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI “#VreauLaOperă”

Perioada de desfășurare a Campaniei: 16 mai 2022 – 20 mai 2022

ART. 1 – ORGANIZATORUL 

1.1. Organizatorul campaniei tomblei VreauLaOperă  – concurs online Facebook/ Instagram/Website Coresi Brașov/Radio Coresi” (in continuare „Campania”) este societatea CEETRUS Romania S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Clădirea Crystal Tower, etaj 14, Sector 1, Bucureşti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, contul nr. RO64 BRDE 450S V708 4467 4500 deschis la BRD GSG, reprezentată prin Flavia FIȚOIU, în calitate de reprezentant legal denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanții. 

1.3. Prin participarea la această Campanie, Participantul declara ca a fost informat despre conținutul regulamentului și că își exprimă acordul pentru participare. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament. 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, fără o informare prealabilă. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificare/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe pe site-ul: www.coresibrasov.ro

1.5. Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

ART. 2 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania este organizată și se desfășoară online, pe pagina de concurs dedicată  https://www.coresibrasov.ro/ro/concursuri, dar este comunicată online și pe:

Pagina de Facebook Coresi Shopping Resort – https://www.facebook.com/CoresiBrasov

VreauLaOperă   – concurs online Facebook/ Instagram/Website Coresi Brașov/Radio Coresi” se va desfășura în perioada 16 mai 2022 – 20 mai 2022.

ART. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

VreauLaOperă – concurs online Facebook/ Instagram/Website Coresi Brașov/Radio Coresi”

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei VreauLaOperă– concurs online Facebook/Website Coresi Brașov/Radio Coresi”  este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:  

· pe pagina web de campanie, la domeniul https://coresibrasov.ro/regulamente/

· în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Strada Zaharia Stancu nr. 1, InfoDesk, Brașov

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii in Campanie, au împlinit vârsta de 18 ani. 

4.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane: 

· angajații societatii Ceetrus Romania S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

· angajații societatilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)

· persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție) 

· persoanele care nu au posibilitatea să ridice premiul câștigat din magazinul Coresi Shopping Resort.

4.3. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu parcurg toate etapele comunicate în anunțul de Campanie. 

ART. 5 – PREMIILE ȘI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 

5.1. Premiile campaniei sunt următoarele:

Două invitații duble la spectacolul ROMANCE organizat de Opera Brașov la sediul Operei Brașov din Strada Bisericii Române.

5.2. Concursul va începe în data de 16 mai 2022 prin postarea pe website-ul coresibrasov.ro în secțiunea „Concursuri” a anunțului de campanie. Anunțul va fi postat pe contul de Facebook – https://www.facebook.com/CoresiBrasov și va fi promovat la Radio Coresi. Pentru înscrierea la tombolă, participanții trebuie să scrie în comentarii VreauLaOperă la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Coresi Shopping Resort.

Extragerea câștigătorului se va face prin tragere la sorți prin intermediul platformei tragerilasorți.ro în data de 20 mai 2022 până la ora 18:00. Numele câștigătorilor vor fi anunțate în ziua extragerii pe pagina web https://www.facebook.com/CoresiBrasov, dar și pe pagina de Facebook Coresi Shopping Resort.

Extragerea va fi realizată utilizând platforma online tragerilasorti.ro, (conform mecanismului descris la art. 6 de mai jos). Invitația va putea fi ridicată de la sediul Operei Brașov din strada Bisericii Române în ziua spectacolului care va începe la ora 18:30.

Valoarea totală a premiilor este de 50 x 4 lei (douăsutelei).

5.2. Desemnarea câștigătorilor premiilor menționate la art. 5.1. se va face prin tragere la sorți prin platforma software www.tragerilasorti.ro. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii pe website-ul coresibrasov.ro și pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort – https://www.facebook.com/CoresiBrasov.

5.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile neridicate de la biroul de informații în interval de 7 zile de la data anunțării câștigătorului vor fi retrase, iar câștigătorul își pierde dreptul asupra lor.

ART. 6 – MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie 

Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

(2) Participanții vor da like la postarea de concurs și vor scrie în comentarii #VreauLaOperă, înscriindu-se astfel automat în tombolă. Extragerile vor fi efectuate în zilele indicate la ART5. 2, iar numele câștigătorilor va fi publicat, în ziua extragerii, cel târziu până la ora 18:00 pe pagina www.coresibrasov.ro/concursuri și pe pagina de Facebook.

Campania este pusă la dispoziția vizitatorilor pe www.coresibrasov.ro/concursuri, la Radio Coresi, pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort www.facebook.com/CoresiBrasov/, în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate care sunt prevăzute la Art. 7.1 de mai jos. 

(3) Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei, menționată la Art. 6.2.1. de mai jos. 

6. 2 Modalități de înscriere în Concursul “VreauLaOperă”  – concurs online Facebook/Website Coresi Brașov/Radio Coresi”

6.2.1. “VreauLaOperă” – concurs online Facebook/Website Coresi Brașov/Radio Coresi” se va  desfășura în perioada 16-20 mai 2022, perioadă în care doritorii pot participa la Concurs, accesând www.coresibrasov.ro și pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort – https://www.facebook.com/CoresiBrasov/ atunci când este efectuată postarea de concurs. Participanții vor urma pașii de mai jos:

Vor lăsa o reacție la postarea de concurs și vor scrie în comentarii #VreauLaOperă, iar astfel vor fi înscriși automat în tombolă.

6.2.2. Pariticipanții la concursul “VreauLaOperă”  – concurs online Facebook/Website Coresi Brașov/Radio Coresi”  vor primi premii conform stocurilor descrise în articolul 5.1.

6.2.3. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil. 

6.2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. 

ART. 7 – CONDIȚII DE VALIDARE 

7.1 Condiții de validare a participării

Pentru ca o participare să fie luată în considerare în Campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

· Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la Art. 4

Participantul trebuie sa acceseze campania “VreauLaOperă”   – concurs online Facebook/Website Coresi Brașov/Radio Coresi” pe site-ul coresibrasov.ro/concursuri și pe pagina de Facebook  Coresi Shopping Resort și să respecte mecanismul de înscriere în concurs.  

Extragerile vor fi efectuate în zilele indicate la ART5.2, iar numele câștigătorului va fi publicat cel târziu până la ora 18:00 pe pagina www.coresibrasov.ro și pe pagina de Facebook.  

ART. 8 – PREMII ACORDATE ÎN CENTRUL COMERCIAL

8.1 Numărul total de premii este conform stocului descris în articolul 5.1

8.2. Pentru a primi premiul, un participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reședința în România; 

– să fi implinit varsta de 18 ani, cel tarziu la data începerii Campaniei; 

– să îndeplinească criteriile menționate la articolul 4.

8.3. Premiul poate fi ridicat de bla casieria Operei Brașov de pe Strada Bisericii Române prin prezentarea unui act de identitate. 

8.4. În cazul în care câștigătorii nu își vor revendica premiul în termenul prevăzut, organizatorul are dreptul sa raporteze premiile pentru un alt concurs, să efectueze o altă extragere sau să acorde premiul rezervelor extrase prin platforma tragerilasorti.ro. Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor rămâne în proprietatea Organizatorului.

8.5 Fiecare premiu câștigat se poate acorda o singură dată, având în vedere că înscrierile în concurs vor fi limitate la o înscriere per adresă de email, sistemul de concurs depistând încercările multiple de intrare în concurs cu aceeași adresa de email. 

ART. 9 – TAXE ȘI IMPOZITE 

9.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 10 – LIMITAREA RĂSPUNDERII 

10.1 Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 

10.2 Organizatorii Campaniei promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG 99/2000 aprobată prin legea nr. 650/2002. 

10.3 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă. 

10.4 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru: 

1. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit; 

2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;

3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții vor pune la dispoziția Organizatorului datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil) în vederea extragerii și validării premiilor.

ART. 11 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1. Ceetrus Romania SRL prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune “Operatorul”).

11.2. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) adresa de email;

(iv) număr de telefon (optional).

11.3. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor; 

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

11.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

11.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

11.6. Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Operator timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora.

11.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa [email protected] sau cu o cerere scrisă la Ceetrus Romania SRL, str. Iancu de Hunedoara nr. 48, Clădirea Crystal Tower, etajul 14, birourile Crystal Tower, sector 1, București. 

11.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

ART. 12 – ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ 

12.1 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei. 

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

12.3 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație. 

ART. 13 – LITIGII 

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București. 

13.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație. 

ART. 14 – ALTE CLAUZE 

14.1 Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 

14.3 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. 

14.4 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Organizatorul:

SC CEETRUS ROMANIA SRL

Prin împuternicit,

Flavia FIȚOIU