REGULAMENTUL CAMPANIEI „Ghetuțele Norocoase! Moș Nicolae îți aduce daruri în Coresi App”

Perioada: 29 noiembrie – 5 decembrie 2023

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promoționale cu premii „Ghetuțele Norocoase! Moș Nicolae îți aduce daruri în Coresi App – Formular înscriere” este compania CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Cladirea Crystal Tower, etaj 14, Sector 1, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, contul nr. RO64 BRDE 450S V708 4467 4500 deschis la BRD GSG, reprezentată legal prin Irina – Claudia BUCUR, în calitate de ÎMPUTRNICIT Ceetrus Romania, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.1 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti participantii si destinata copiilor și adolescenților cu vârsta de până la 10 ani.

1.2 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata in centrul comercial Coresi Shopping Resort Brașov, va începe în data de 29 noiembrie 2023 și va dura până pe 5 decembrie 2023, ora 23:59 sau până la completarea celor 350 de locuri de disponibile în campanie.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, in format scris, in cadrul centrelor comerciale, la echipa Biroul de Informații și online pe coresibrasov.ro în secțiunea Regulamente.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, prin acte aditionale. Acestea vor intra in vigoare numai după aducerea la cunostinta Participantilor prin folosirea acelorasi mijloace de comunicare utilizate anterior.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude toate mesajele care conțin informații incomplete, incorecte, de timp SPAM sau care conțin limbaj licențios.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. La campanie pot participa copiii și adolescenții care au vârsta maximă de 10 (zece) ani. Aceștia trebuie, obligatoriu, să aibă acordul unui părinte sau un tutore legal pentru manifestarea consimțământului privind decizia de participare și prelucrare a datelor. Un participant se poate înscrie în campanie cu o singură adresă de email și un singur număr de telefon.

4.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa si nu li se pot acorda premii in cadrul Campaniei.

4.3. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

· anga­jatii companiei Ceetrus România SRL si rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora.

· angajatii companiilor implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora. Companiile implicate au obligatia sa isi instruiasca in acest sens angajatii.

In cazul in care verificarile facute in vederea validarii castigatorilor vor dovedi ca acest lucru nu s-a respectat, premiul/premiile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

5.2. O persoana poate primi un singur premiu, mai exact un cadou mixt compus din următoarele, alese în mod aleatoriu: dulciuri, fructe, jucării, cărți de colorat, cărți de citit, decorațiuni, vouchere, produse promoționale personalizate cu logo-ul partenerilor și comercianților din centrul comercial. Valoarea minimă a premiului va fi de 35 de lei, iar valoarea maximă de 50 de lei. 

5.3. Valoarea totală a premiilor este de 17.500 de lei

5.4. Fiecare participant va primi un singur premiu.

5.5. Acestei campanii îi sunt alocate un număr de 350 de premii.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

6.2. Modalitatea de inscriere in Campanie

(1) Pentru a se înscrie în campanie, participanții, trebuie să completeze formularul pus la dispoziție de organizator pe site-ul coresibrasov.ro, prin intermediul aplicației mobile Coresi App, în perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2023, până la ora 23:59. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile din formularul de campanie pentru a se înscrie pe lista celor care vor primi cadoul pus la dispoziție de organizator. În data de 6 decembrie 2023, până la ora 12:00, va publicată lista celor 350 de înscriși. Lista va fi disponibilă în aplicația mobilă Coresi Brașov. Formularul va fi disponibil în aplicația Coresi App doar utilizatorilor care au un cont activ.

(2) Participantii vor completa datele personale intr-un formular disponibil, dupa cum urmeaza:

· nume

· prenume

· telefon (necesar pentru a fi contactat)

· vârsta (necesară pentru a stabili tipul de cadou oferit)

· sexul (necesar pentru a stabili tipul de cadou oferit – cadou pentru fete sau cadou pentru băieți)

– un mesaj scurt pentru Moș Nicolae

 (3) Cadoul se ridica in perioada 6 – 10 decembrie 2023, in intervalul orar 11:00 – 20:00 și doar în baza datelor de identificare introduse în formularul de înscriere.

(4) Numărul înscrierilor în campanie este de 350. Peste acest număr formularul se va închide automat și nu va mai putea fi efectuată nicio altă înscriere. Înscrierile multiple vor atrage de la sine excluderea din campanie.

Art. 7 – Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate câstigatorilor in conformitate cu prevederile art. 75 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8 – Limitarea raspunderii

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

(3) Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail [email protected] impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

Eventualele plangeri vor fi luate in considerare pana la data de 10 decembrie 2023, inclusiv. Orice plangere primita dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare. Cadourile neridicate după data de 10 decembrie 2023 nu vor mai putea fi revendicate.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1. Ceetrus Romania SRL prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune “Operatorul”).

9.2. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

· nume

· prenume

· varsta (necesară pentru a stabili tipul e cadou oferit)

· sexul

– email

9.3. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

9.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.

9.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

9.6. Datele cu caracter personal sunt păstrate cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

9.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa [email protected] sau cu o cerere scrisă la Ceetrus Romania SRL, str. Brașov nr. 25, Clădirea de Birouri, etajul 5, birourile Ceetrus, sector 6, București.9.

9.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

(1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(3) Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

Art. 11 – Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile nerevendicate sau nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Organizatorul

Ceetrus România S.R.L.

Prin reprezentant,

Irina – Claudia BUCUR