REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Zeci de premii în Coresi App – Instalezi și Câștigi”

Perioada de desfășurare a Campaniei: 20 decembrie 2022 – 25 ianuarie 2023

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CEETRUS “ZECI DE PREMII ÎN CORESI APP – INSTALEZI ȘI CÂȘTIGI”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OF’ICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei “ZECI DE PREMII ÎN CORESI APP – INSTALEZI ȘI CÂȘTIGI”, denumită in continuare „Campania” este compania CEETRUS ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr .48, etaj 14, sector 1, București, Romania, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, denumită in continuare ,,Organizatorul”. Campania se va desfășura prin intermediul SC D-SIGN LAB SRL, cu sediul social în Strada Brazilor nr. 11,  Mun Săcele, Jud Brașov, înregistrată la oficiul Registrul Comerțului sub nr. J/08/2913/2018, Cod Unic de Înregistrare RO40262426 denumită în continuare „Organizatorul”.  

1.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament Oficial („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”), pe care toți participanții trebuie să îl respecte.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil, in mod gratuit, oricărui solicitant:

– la adresa web: https://coresibrasov.ro/regulamente/regulament-tombola/

– accesibil de pe mobil sau tabletă;

– printr-o solicitare scrisă trimisă in atenția Organizatorului, prin e-mail, la adresa de email:

[email protected]

– la sediul acestuia Brașov, strada Zaharia Stancu nr. 1 la Biroul de Informații pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate in conformitate și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sun exclusiv cu titlu de prezentare.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări, concretizate într-un act adițional la Regulament, să își producă efecte numai după ce acestea au fost anunțate, in mod public, la adresa web:

https://coresibrasov.ro/regulamente/regulament-tombola/

accesibilă și de pe mobil și de pe tabletă cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă inclusiv prelungirea, reducerea, suspendarea duratei sau încetarea Campaniei, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integrantă din Regulament.

1.6. Organizatorul Campaniei își rezervă dreptul de a suspenda temporar concursul pentru remedierea problemelor tehnice care pot interveni, fără anunțarea in prealabil a utilizatorilor.

SECTIUNEA2.

DURATA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României, în perioada 20 decembrie 2022 – 25 ianuarie 2023 până la ora 23:59:59 ora României, denumită in continuare, în mod generic, “perioada Campaniei”.

2.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial.

SECTIUNEA 3.

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, din România, împliniți la data începerii Campaniei, cu capacitate de exercițiu deplină, cetățeni români sau străini, rezidenți în România care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual ,,Participant” și  colectiv ,,Participanți”). Toate condițiile enumerate trebuie îndeplinite la data începerii Campaniei.

3.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

– prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;

– prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Agenției;

– prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Agenților de muncă temporară care sunt puși la dispoziția organizatorului, care sunt la dispoziția Organizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea acestuia, indiferent de locația Organizatorului in care își desfășoară activitatea;

– prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații in cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec in imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;

– membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a. –  g. de mai sus (însemnând copii, părinții, soțul/soția, frate/sora);

 – persoanele a căror vârstă este mai mica de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea in Campanie a persoanelor ce nu au vârsta minimă acceptată conform prezentului Regulament;

– persoane juridice, indiferent de natura acestora sau persoane fizice autorizate.

3.3. În cazul in care câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui/reprezentantului legal, incluzând semnarea de către tutore/reprezentant legal a unei declarații, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la această Campanie.

3.4. participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4.

PREMIILE $I VALOAREA ACESTORA

4.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate următoarele premii (denumite in continuare “Premiile”):

1 PlayStation 5 în valoare de 4200 lei

1 iPhone 14 în valoare de 4900 lei

1 espressor în valoare de 2000 lei

1 televizor Samsung diagonală 139 cm în valoare de 3500 lei

10 abonamente la sală în valoare de 3000 lei

10 Carduri Cadou Coresi a câte 500 lei, în valoare totală de 5000 lei

Total valoare premii: 20.800 lei

 

4.2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

4.3 Dacă pe perioada Campaniei nu se înscrie/nu participă niciun Participant, atunci premiile Campaniei rămân la dispoziția Organizatorului

4.4 Organizatorul nu are nicio obligație, sub nicio formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui

SECTIUNEA 5.

MECANISMUL CAMPANIEI, REVENDICAREA PREMIULUI VALTDAREA CĂȘTIGĂTORILOR

5.1. Pentru înscrierea în cadrul Campaniei, Participantul trebuie să parcurgă următorii pași.

 1. Participantul la tombolă trebuie să descarce Aplicația Coresi din Play Store, pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android și App Store pentru deținătorii dispozitivelor Apple IOS.
 2. După instalarea aplicației, pentru a se înscrie la tombolă, participantul trebuie să își creeze un cont în aplicație prin accesarea meniului “Creare Cont” și completarea câmpurilor:

Prenume,

Nume,

Email,

Parolă

Confirmare parolă

Să își exprime acordul cu termenii și condițiile din nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin accesarea bifei de validare, iar apoi să apese butonul “Creează cont”

 1. Dacă toate datele completate au fost corecte, participantul va primi pe adresa de email introdusă un cod de confirmare format din 6 până la 9 cifre. Codul trebuie ulterior completat în câmpul destinat validării adresei de email din pagina de “Creare Cont”.
 2. După validarea contului participantul se va putea înscrie în tombolă prin accesarea anunțului de concurs de pe pagina principală a aplicației prin apăsarea butonului “Participă acum”. În fereastra de concurs de tip POP UP va putea selectat doar unul dintre premiile pentru care dorește să se înscrie în tombolă. După selectarea premiului participantul trebuie să confirme că a citit și a înțeles Regulamentul Campaniei și să își dea acordul cu privire la participarea la Campanie, prin bifarea, la secțiunea “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei” și apăsarea butonului “Înscriere”.

Notă: În cazul unor dispozitive mobile butonul de “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei” și “Înscriere” sunt fi vizibile prin glisarea de jos în sus a ferestrei de concurs

5.2. Toate câmpurile care sunt marcate cu *(asterisc) sunt obligatorii. Necompletarea / nebifarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii in Campanie.

5.3. Datele personale sunt prelucrate de Organizator, prin împuterniciții săi, în scopurile organizării campaniei promoționale, acordării premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale aferente. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in acest context in conformitate cu informațiile disponibile in prezentul Regulament.

5.4. După finalizarea înscrierii, participantul va putea vedea în permanență în fereastra de tombolă care a fost premiul selectat fără posibilitatea de a mai efectua vreo modificare.  

5.5. Un Participant identificat prin nume, prenume și email se poate înscrie o singură data in cadrul Campaniei.

5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudă.

Extragerea și Validarea câștigătorilor

5.7. Tragerea la sorți va avea loc la data de 26.01.2023 până la ora 18:00 și se va efectua prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro (prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale, fără intervenție umană), prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro, fiind desemnați câștigătorii premiilor.

Se vor exporta ID-urile participanților înscriși in perioada Campaniei pe categorii de premii conform selectării efectuată de participanți. Fiecărui participant i se va aloca automat un număr aleatoriu, fără intervenție umană. Toate numerele astfel alocate vor fi introduse in tragerea la sorți care se va desfășura pe site-ul www.tragerilasorti.ro. Numărul desemnat automat câștigător de către www.tragerilasorți.ro va reprezenta ID-ul participantului in Campanie.

5.8. După extragerea câștigătorului, se va proceda la validarea acestuia, respectiv se va verifica dacă acesta îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

(i) să îndeplinească condițiile de participare stipulate la art. 3.1 și art. 3.2. din Regulament;

(ii) să se prezinte în termen de 7 zile la Biroul de Informații din Coresi Shopping Resort situat pe strada Zaharia Stancu Nr 1 în intervalul orar de funcționare a centrului comercial. Persoana selectată câștigătoare care nu se prezintă în termen de 7 zile de la data efectuării extragerii pentru ridicarea premiului nu va mai putea intra în posesia acestuia, iar premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

5.9. In cazul in care nu este îndeplinită vreuna dintre condițiile de mai sus sau câștigătorul nu dorește primirea premiului, premiul va rămâne in posesia Organizatorului.

5.10. Premiile vor fi ridicate doar în baza unui proces verbal de predare-primire ce va fi completat la Biroul de Informați din Coresi Shopping Resort

5.11. Prin semnarea de către câștigător a procesului-verbal de predare-primire, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută in temeiul prezentului Regulament Oficial.

5.12. Numele și prenume câștigătorilor, precum și premiile câștigate de aceștia vor fi publicate pe site-ul coresibrasov.ro și în aplicația mobilă Coresi Brasov.

5.13. Câștigătorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

SECTIUNEA 6.

CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE

6.1. Organizatorii Campaniei nu își asuma răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la, pentru:

(i) Defecțiuni tehnice ale furnizorilor de date survenite in orice moment al înscrierii sau orice alte erori prin care operațiunea de înscriere în Campanie nu poate fi dusă la bun sfârșit;

(ii) imposibilitatea câștigătorului si/sau a reprezentantului legal (după caz) de a intra in posesia premiului/de a beneficia de premiu din motive independente de organizator.

(iii) erorile în datele fumizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;

(iv) probleme de ordin tehnic sau incapacitatea Participantului (erori ale aplicației, problema conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale dispozitivelor mobile cu care accesează Campania, incapacitatea participantului de utiliza dispozitivele de tip smartphone / tablete sau de a utiliza / instala aplicați mobile pe care le-ar putea întâmpina acesta la înscrierea în Campanie. În acest sens, pentru o funcționare corectă, se recomandă utilizarea dispozitivelor Android și IOS cu versiuni ale sistemelor de operare nu mai vechi de ultimele 4 versiuni oficiale lansare până la data organizării actualei Campanii.

(v) Cazurile în care câștigătorul nu respecta condițiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

(vi) Situațiile în care datate furnizate de participant nu poate utilizate pentru contactare și identificare, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voința Organizatorului;

(vii) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon sau adrese de email folosite la înscriere;

(viii) Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei / consumatorului care dorește să se înscrie în Campanie sau cele cauzate de rețelele de telefonie mobilă;

6.2. Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data și ora trimiterii mesajelor/înscrierilor.

6.3. Organizatorul are dreptul de a invalida înscrierile care nu îndeplinesc condițiile de validare.

6.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. în cazul in care se observa anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care afectează bunul mers al Campaniei.

6.6. In cazul in care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și / sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezerva dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plata respectivului câștigător.

6.7 . Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor in aceasta Campanie. Producătorul fiecărui obiect oferit ca premiu în cadrul acestui Concurs sau orice defect în termenii și condițiile stipulate în certificatele de garanție, daca este cazul, conformitate cu termenii și condițiile acestora.

6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă, orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat scoaterea din Campanie.

6.9. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria răspundere ca a luat la cunoștință, și este de acord cu următoarele:

 1. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.

6.10. Organizatorii nu sunt răspunzători pentru calitatea premiilor oferite, sau pentru orice prejudicii cauzate câștigătorilor în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale si/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.

SECTIUNEA 7.

TAXE ȘI IMPOZITE

7 .1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiul oferit, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa îl calculeze, potrivit premiului pe care îl oferă și a căror valoare o suportă, sa îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 57112003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 8.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Informațiile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie se regăsesc în Anexa I – Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9.

INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

9.1.Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră / caz fortuit conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

9.2.Dacă o situație de forță majoră / caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majora/cazul fortuit, este obligat să comunice participanților Campaniei, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

9.3. Prezenta Campanie poate înceta sau poate fi suspendată înainte de împlinirea duratei, și prin decizia Organizatorului, ce va fi anunțată în prealabil, în cel mai scurt timp posibil, la adresa:

www.coresibrasov.ro/concursuri

SECTIUNEA 10.

LITIGII/CONTESTATII

10.1. Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a câștigătorilor vor fi luate in considerare daca sunt recepționate de Organizator la adresa de email [email protected] până la data de 26 martie 2023, orele 18.00. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate in considerare.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București în conformitate cu legea română.

10.3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului-verbal de primire de către câștigător nu vor fi luate în considerare de către Organizator

10.4.Prezentul Regulament și întreaga Campanie sunt guvernate de legea română.

SECTIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE

1 1.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament Oficial.

11.2 Premiul neacordat va rămâne în posesia organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

11.3 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (tarifele telefonice aplicabile, internet, etc.).

11.4. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit la adresa: https://coresibrasov.ro/regulamente/regulament-tombola/

sau poate fi solicitat prin e-mail la [email protected] sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la art. 1.1. din prezentul Regulament Oficial.

 

Anexa 1 – Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal face parte din prezentul Regulament Oficial.

 

Organizatori:

SC CEETRUS ROMANIA SRL și SC DSIGN LAB SRL

 

 

  

ANEXA 1

La Regulamentul oficial al Campaniei CEETRUS

“ZECI DE PREMII ÎN CORESI APP – INSTALEZI ȘI CÂȘTIGI”

Noi suntem CEETRUS ROMANIA S.R.L., cu sediul social în Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, etaj 14, sector 1, București, Romania, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, in calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Organizatorul” și/sau „Noi”) si actionam prin intermediul agentiei de publicitate Perceptum Concept S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Intrarea Unditei nr.1, sector 1, avand Cod unic de inregistrare fiscala RO31698974, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6711/2013, in calitate de Împuternicit.

Această notă de informare prezintă modul în care vă prelucrăm datele personale când participaţi la Campania promoțională organizată de noi în perioada 20 decembrie 2022 – 25 ianuarie 2023 – “Zeci de premii în Coresi App – Instalezi și Câștigi” (“Campania”) și descrie drepturile pe care le aveți.

 1.    Ce date colectam de la dvs. 

În cadrul Campaniei, colectăm și prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 1. a)    Pentru Participanții la Campanie vor fi prelucrate:

–    nume, prenume, adresă de email, numar de telefon;

 1. b)    Pentru Câștigătorii premiilor acordate în cadrul Campaniei, în plus față de cele de mai sus, se vor prelucra și:

–    semnătura (de ex: pe procesul verbal de predare-primire a premiilor).

–    cod numeric personal, pentru premiile a căror valoare individuală este mai mare de 600 lei, caz în care Organizatorul trebuie să îndeplinească formalitățile aferente reținerii la sursă și declarării impozitului, potrivit prevederilor Codului Fiscal.

     2.   De ce colectam/prelucram datele dvs. cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal pentru organizarea și desfășurarea prezentei Campanii, pentru desemnarea și validarea Câștigătorilor, pentru atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului, precum și pentru publicarea listelor de câștigători, atunci când avem obligația legală de a o face.

De asemenea, în cazul în care vă exprimați consimțământul pentru marketing, vom folosi adresa dvs. de email sau nr. de telefon, pentru transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre, viitoare campanii, promoții si evenimente.

     3.   În baza căror temeiuri juridice prelucrăm datele dumneavoastră

Datele dvs. vor fi prelucrate astfel:

(i)    Datele furnizate de Participanți și Câștigători în vederea înscrierii la Campanie și pentru livrarea premiilor sunt prelucrate în temeiul executării unui contract (acceptarea termenilor și condițiilor Regulamentului Campaniei echivalează cu semnarea unui contract);

(ii)    CNP-ul și alte date ale câștigătorilor care sunt prelucrate in vederea efectuării formalităților necesare pentru reținerea la sursa si plata impozitelor aferente câștigului sunt prelucrate în temeiul obligațiilor legale aplicabile, potrivit Codului fiscal;

(iii)    Publicarea listei câștigătorilor este efectuată în temeiul obligației legale a Organizatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislației privind organizarea de promoții și concursuri/loterii publicitare;

(iv)    Datele rezultate din efectuarea de verificări privind validarea înscrierii participanților sunt prelucrate în temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfășura Campania;

(v)    Păstrarea datelor ulterior încheierii Campaniei și înmânării premiilor reprezintă o prelucrare în temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor, precum si in temeiul obligațiilor legale aferente legislației financiar- contabile ce impune păstrarea documentelor contabile pentru o anumită perioadă;

(vi)    În cazul în care v-ați exprimat acordul pentru transmiterea de comunicări comerciale (marketing), temeiul acestei prelucrări va fi consimțământul dvs.   

     4.  Cât timp vom păstra datele

Datele personale ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Organizator până la data de 27 ianuarie 2023. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi păstrate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc Campania.

În cazul în care avem obligația de a publica liste ale câștigătorilor, acestea vor fi menținute timp de 30 de zile de la publicare.

Datele aferente activității de marketing (adresă de email și/sau nr. de telefon) vor fi păstrate până la retragerea consimțământului dvs. sau timp de 2 ani de la ultima comunicare cu dvs. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunând Împuterniciților obligații similare.

     5.  Cui dezvăluim datele dvs. personale

Dezvăluirea datelor în grupul nostru de societăți

Datele dvs. personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.

Accesul la datele dvs. personale este limitat numai la acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale, și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor sarcini, în special angajați de la departamentele de IT și securitate.

Dezvăluirea datelor către terți

Vom dezvălui partea necesară din datele personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți: 

 •    dacă este cazul, societății care ne furnizează servicii de organizare şi promovare de evenimente
 •    societăți care furnizează produse si servicii Operatorului sau împuterniciților acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenți.
 •    alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, in cazul in care activitatea lor necesită aceste informații.

De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:

 •    în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 •    persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;
 •    în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care societatea noastră, sau o parte substanțială din bunurile sale, este achiziționată de un terț, situație în care datele personale pe care societatea noastră le deține vor constitui unele dintre activele transferate);
 •    în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale; 
 •    pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau 

pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța noastră, a angajaților noștri, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari

Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în scopurile menționate mai sus sunt limitați (prin lege sau prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că oricăror terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră).

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga vreunui terț şi cu atât mai puțin comercializa vreo parte din datele dvs. personale fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

     6.   Ce drepturi aveți

Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau relația dumneavoastră cu noi, cu respectarea principiilor de proporționalitate si subsidiaritate, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem. 

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: 

 •    contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, 
 •    prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
 •    nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau 
 •    aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

 •    datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 •    persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulara;
 •    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 •    datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

o    pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

o    pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

o    în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

o    pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a vă opune: Puteți să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 

Pentru orice solicitări legate de exercitarea drepturilor dvs., va rugam sa ne contactați la adresa [email protected] sau sa ne transmiteți o cerere scrisa la adresa Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, etaj 14, sector 1, București, Romania. 

De asemenea, aveți dreptul sa depuneți o plângere la Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

     7.   Vă rugăm să rețineți

Perioada de timp: Vă vom răspunde la cerere în termen de o lună, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din cauza unor motive specifice legate de drepturile dumneavoastră sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite mai jos.

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

Email:    [email protected]

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro). 

Puteți găsi informații suplimentare privind procedura ANSPDCP de soluționare a plângerilor la: 

http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_soluţionare_a_plangerilor.

      8.   Modificarea notei de informare

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulamentul Campaniei oricând pe durata desfășurării Campaniei, fără însă a afecta în mod negativ sau a restrânge suplimentar drepturile si libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulamentul Campaniei.