REGULAMENTUL CONCURSULUI DE GRANTURI

CUPRINS

 1. Despre concurs
 2. Cine poate aplica si ce proiecte pot fi depuse?
 3. Criterii de eligibilitate
 4. Calendar concurs (etape)
 5. Documente obligatorii de prezentat pentru acordarea premiilor
 6. Despre Cartier Coresi
 1. Despre concurs

Într-un demers de reinventare în direcția unui centru urban pentru socializare și dezvoltare a comunității din zonă, Cartier Hub Coresi și-a luat drept misiune – Creatori de comunitate

De ce ne dorim acest lucru? Pentru că vrem să consolidăm eco-sistemul comuniății locale și a Catier Coresi. Punem aici bazele unui spațiu public (atât offline, cât și online) în care ne adunăm, ne cunoaștem, interacționăm și ne dezvoltăm împreună. Credem în comunități auto-susținute de oameni creativi și implicați în viața orașului și a cartierului.

Ne dorim proiecte care să se desfășoare atât în cartier, cât și în spații publice din Brașov.

Proiectele se pot încadra în următoarele categorii:

 • Educație & cultură – spectacole, ateliere, workshop-uri, conferințe
 • Sport – promovarea unor sporturi noi, competiții/concursuri/clase sportive
 • Mediu și sustenabilitate – proiecte de ecologizare, biodiversitate, activități de plantare sau amenajarea unor grădini urbane

Obiectivul nostru este constituit din 3 activități: activarea, implicarea și formarea comunității locale.

Concursul pune la dispoziția participanților premii în valoare de 12.000 euro. Juriul va juriza proiectele declarate eligibile, care ulterior vor trece prin etapa de vot public. Proiectele câștigătoare în urma etapei de vot public (1 proiect/categorie) vor primi un premiu de 4.000 de euro.

 1. Cine poate aplica și ce proiecte pot fi depuse?

Pot aplica* la concurs:

 • grupuri formale constituite sub formă de PFA, II, IF, SRL, SRL-D, SA, ONG, Asociații și Fundații, producători locali
 • grupuri informale de minimum 3 voluntari
 • unități de învățământ școlar sau preșcolar sau grupuri de elevi sau elevi+profesori

* concurenții trebuie să fie nepartizani

Este permis un singur proiect pentru fiecare aplicant. Este necesară o experiență de minimum 3 ani în organizarea proiectelor similare pentru care se aplică acum.

Pentru fiecare proiect înscris se va desemna un coordonator, care devine persoana de contact pentru proiectul înscris. Vârsta minimă a coordonatorul de proiect trebuie să fie de 18 ani. Acesta trebuie să fie stabilit cu domiciliul sau să desfășoare cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în județul Brașov. Coordonatorul care aplică la această finanțare nu o poate face din calitatea de reprezentant al unei organizații politice sau instituții publice (excepție făcând cele de învățământ).

Nu pot participa angajați Ceetrus România/Nhood România sau rude de gradul I și II ai acestora și nici membrii juriului.

Ce proiecte pot fi depuse:

 • Proiectul animă comunitatea brașoveană și se adresează unor grupuri variate de locuitori din comunitate, stimulează interacțiunea între membrii comunității.
 • Sunt proiecte responsabile, care se îngrijesc de impactul de mediu sau social pe care îl au.
 • Trebuie să se încadreze specificului spațiului și să se desfășoare atât în Cartier Coresi, cât și în alte spații publice din Brașov (în limita a 2 sau 3 întâlniri/săptămână).
 • Proiectul trebuie să angreneze un număr de minim 150 de persoane din comunitate.
 • Proiectul trebuie implementat până la data de 15 decembrie 2022.
 • Tot bugetul trebuie să fie consumat până la data de 15 decembrie 2022.
 • Proiectul trebuie să se încadreze în categoriile următoare: educație, mediu și sustenabilitate și sport.
 • Proiectele trebuie să aibă bine stabilit încă de la început un plan de monetizare a activităților propuse.
 • Proiectul este de interes general și nu realizează activități de natură politică; nu realizează activități sau susțin cauze care discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice și/sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale și/sau economice.
 1. Criterii de eligibilitate pentru participanți

Grupuri formale înființate legal cu activitate în județul Brașov. Acestea trebuie să fie persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial (pentru ONG, Asociații și Fundații).

În baza unei analize în concret a situației fiecărei organizații solicitante, se va aprecia îndeplinirea condiției de independență (independente de guvern și de alte autorități naționale sau locale, de persoane juridice cu scop lucrativ sau de partide publice).

Nu vor primi finanțare grupurile formale (PFA, II, IF, SRL, SRL-D, SA, ONG, Asociații și Fundații, producători locali)  care:

 • sunt în curs de dizolvare, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri prevăzute în legislația sau reglementările naționale în vigoare;
 • membrii lor au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracțiune;
 • prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace;
 • au fost declarate a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor;
 • sunt subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanțării nerambursabile;
 • există indicii că ar putea fi organizaţii care au ca scop obţinerea puterii politice şi/sau care desfăşoară acţiuni de propagandă în acest sens;
 • sprijină sau se angajează în activităţi teroriste sau cu caracter violent;
 • furnizează resurse, sprijină sau sunt angajaţi în fabricarea sau vânzarea de muniţii sau servicii asociate;
 • practică şi promovează prin acţiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator la ură sau discriminare;
 • au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze procesul de selecţie din cadrul apelurilor de proiecte prezente;
 • sunt intermediari ai proiectelor aplicante și nu organizatori direcți;
 • potrivit statului, au dreptul să deruleze activități în alt domeniu, decât cel abordat în proiect;
 • prezintă indicii de săvârşire a unor prejudicii asupra mediului înconjurător.

Fiecare aplicant trebuie să declare pe proprie răspundere că nu se încadrează în niciuna din situaţiile menţionate anterior în cadrul formularului de înscriere.

Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul apelurilor trebuie să răspundă obiectivului programului şi să se încadreze în domeniile de acţiune ale programului.

Următoarele tipuri de activităţi NU sunt eligibile și pot conduce la neacceptarea proiectului:

 • sponsorizări individuale pentru participarea la cursuri, ateliere, seminarii, conferinţe, congrese; burse individuale de studiu sau pentru cursuri de specializare;
 • proiecte care au natura partizană în special din punct de vedere politic şi religios sau care condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţă la anumite ideologii;
 • activităţi de refinanţare (folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoane fizice/juridice);
 • activităţi curente (cererea de finanţare trebuie să fie elaborată pentru un proiect propriu-zis, ca set de activităţi bine definite şi corelate, care să conducă la obţinerea unor rezultate concrete într-un interval de timp definit);
 • activităţi care ar putea avea un impact nociv asupra mediului;
 • activităţi care aduc atingere drepturilor omului şi valorilor democratice;
 • cazuri medicale;
 • activităţi care ar putea dezinforma sau reprezenta un pericol privind sănătatea individului/publică.

Jurizare

Membrii juriului vor evalua fiecare proiect cu o notă de la 1 la 10. La final, după analizarea tuturor proiectelor de către juriu se face media aritmetică a tuturor notelor acordate pentru fiecare proiect în parte. Media rezultată valorează 50% din nota finală.  

Proiectele validate și notate vom intra apoi în votul public. Sistemul public de votare va fi similar cu cel am juriului. Publicul va acorda calificative proiectului sau proiectelor preferate cu note de la 1 la 10. Votul va fi efectuat online într-un formular special. După finalizarea votului public se va realiza media aritmetică dintre votul juriului și votul public.

Alte drepturi și obligații ale participanților

Organizatorul poate decide oricând modificarea perioadelor etapelor de concurs, precum şi încetarea sau suspendarea acestora prin înștiințare scrisă, comunicată în prealabil, pe website-ul coresibrasov.ro/granturi-coresi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat câștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedește că beneficiarul nu respectă/nu a respectat, oricând pe perioada desfășurării concursului de granturi, oricare dintre prevederile acestui regulament.

În cazul în care un proiect este eliminat din lista câştigătorilor, organizatorul işi rezervă dreptul de a redirecţiona finanţarea către alt proiect considerat eligibil la evaluare. Beneficiarul are obligaţia să folosească această finanţare exclusiv în scopul implementării proiectului înscris. În caz contrar, beneficiarul are obligaţia să restituie organizatorului întreaga sumă acordată pentru proiectul finanţat de acesta. Beneficiarii finanţării iau la cunoştinţă că organizatorul işi rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfăşurării proiectului, verificări cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor câştigătoare, personal sau prin parteneri desemnaţi de către acesta. Fiecare beneficiar al finanţării, desemnat conform prevederilor prezentului regulament, are obligaţia de a transmite sau prezenta, la cererea finanțatorului) rapoarte scrise de evaluare sau documente de orice natură, relevante pentru implementarea proiectelor câştigătoare.

Costurile pentru implementarea proiectelor desemnate câștigătoare trebuie justificate prin foaia de cheltuieli și bugetul proiectului.

Următoarele costuri NU vor fi considerate eligibile:

 • Provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • Amenzi, penalităţi şi costuri aferente litigiilor;
 • Dobânzi datorate, costuri aferente datoriilor și penalităţi de întârziere;
 • Credite către terţe părţi;
 • Cheltuieli excesive și/sau nejustificate;
 • Acordarea de ajutoare, premii, burse etc. în bani;
 • Orice costuri efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare nerambursabilă;
 • Achiziționarea de terenuri, achiziţionarea sau construirea de clădiri;
 • Costurile de leasing;
 • Taxa pe valoare adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • Cheltuieli ce nu sunt realizate pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a transfera fondurile într-un termen de 3 luni de la anunțarea căștigătorilor competiției.

 1. Calendar concurs (etape)

Calendar

 1. Perioada de depunere a proiectelor (08 aprilie – 08 mai 2022)
 2. Verificare eligibilitate proiecte înscrise (09 mai 2022)
 3. Etapa 1 de jurizare – evaluare proiecte de către juriu (10 – 15 mai 2022)
 4. Anunțarea proiectelor finaliste (19 mai 2022)
 5. Etapa 2 de jurizare – realizarea prezentărilor video despre proiect și votul de popularitate a proiectelor selectate de juriu (19 mai – 12 iunie)
 6. Anunțarea proiectelor câștigătoare (14 iunie )
 7. Implementarea proiectelor câștigătoare (iunie – decembrie 2022)
 8. Monitorizare și feedback proiecte (iunie + decembrie 2022)

Procesele de aplicare, selecție și implementare a proiectelor

Pentru a putea înscrie un proiect în competiția de proiecte, trebuie să completați și să trimiteți detaliile proiectului prin formularul special creat pentru concurs, aflat la adresa web coresibrasov.ro/granturi-coresi.

Cererea din formular trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie completată în limba română,
 • să fie completată integral.

Proiectele depuse după data/ora anunțată de organizator sau cele a căror descriere nu este completată conform cerințelor nu vor intra în procesul de selecție.          

Procesul de selecție se va realiza în 3 etape care constau în:

 1. verificare eligibilitate proiecte înscrise (09 mai 2022)
 2. jurizarea proiectelor eligibile la fiecare categorie  (10 -19 mai 2022)
 3. votul de popularitate a proiectelor și realizarea prezentărilor video despre proiect (19 mai – 12 iunie)

După cele 2 etape, selecția proiectelor este considerată finală și lista proiectelor câștigătoare este făcută public.

Proiectele câștigătoare vor avea parte de monitorizare constantă, feedback și sprijin la nevoie pe tot parcursul implementării efective de către echipa Cartier Coresi.

 1. Documente obligatorii de prezentat pentru acordarea premiilor

PENTRU GRUPURILE FORMALE (constituite sub formă de PFA, II, IF, SRL, SRL-D, SA, ONG, Asociații și Fundații, producători locali )

 • Certificatul de identificare fiscală (CIF);
 • Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (pentru ONG, Asociații și Fundații)
 • Statut și Act Constitutiv;
 • Ultimul bilanţ financiar (nu mai vechi de 1 an).

PENTRU GRUPURILE INFORMALE (minim 3 voluntari)

 • Cazier fiscal valabil la data depunerii actelor pentru coordonatorul proiectului;
 • Declaraţia pe propria răspundere a coordonatorului.

PENTRU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT (unități de învățământ școlar sau preșcolar sau grupuri de elevi sau elevi+profesori)

 • Actul de înființare;
 • Actul de funcționare;
 • Certificatul de identificare fiscală (CIF);
 • Document care să ateste reprezentantul legal al persoanei juridice (Declaraţia semnată de reprezentantul legal).
 1. Despre Cartier Coresi

În martie 2015, Coresi se anunța a fi cel mai mare proiect de regenerare urbană din România, iar noi trăiam, cu fiecare etapă a construcției, emoția unui vis care începea să prindă contur. După luni întregi de muncă intensă, susținută de ambiția de a ne ține promisiunea făcută,  în 27 martie 2015 am inaugurat  centrul comercial  pe care de atunci îl animăm cu bucurie zi de zi! Coresi și-a propus să fie generatorul de energie pozitivă al Brașovului, o sursă inepuizabilă de experiențe de viață, locul unde te simți bine și îți place să-ți petreci timpul, un partener de încredere al comunității brașovene.

În toți acești ani, proiectul s-a dezvoltat într-un ritm accelerat, iar șapte ani mai târziu, a devenit un cartier în toată puterea cuvântului – Cartier Coresi. Desfășurat pe o suprafață de 120 de hectare, proiectul reprezintă aproximativ 8% din suprafața utilă a orașului, pe care i-am redat comunității. Astăzi, Cartierul este un ecosistem complex ce înglobează mai multe funcțiuni, menite să răspundă nevoilor și așteptărilor oamenilor: Coresi Shopping Resort, Coresi Avantgarden – proiect rezidențial dezvoltat alături de Kasper Development,  Coresi Business Campus – campus de birouri dezvoltat alături de Ascenta, The Business Factory – proiectul de spații de co-working, Hotelul Qosmo operat de Kronwell și Cartier Hub by Learnex, spațiu de cursuri, evenimente educaționale și de antreprenoriat pentru comunitatea din cartier. Aici trăiesc și lucrează peste 10.000 de oameni.

Am fost și vom rămâne mereu aproape de tot ce înseamnă #BucurieÎmpreună și #CreatoriDeComunitate. Pentru că acolo unde suntem mai mulți, puterea binelui crește!